De website bestuur.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Waterschap Scheldestromen

Waterschap

Zeeland heeft één waterschap: Scheldestromen. De zorg voor de waterkeringen, de waterhuishouding en de plattelandswegen is aan het waterschap opgedragen.

Opheffing en oprichting

Op 19 juni 2009 hebben Provinciale Staten besloten tot opheffing van de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen en instelling van het waterschap Scheldestromen met ingang van 1 januari 2011.

Waterbeheer

Waterpeilmarkering op brugpijler
Waterpeilmarkering op brugpijler

In de waterhuishouding gaat het zowel om het kwantiteitsbeheer - het waterpeil - als om het kwaliteitsbeheer - het schoonmaken èn -houden van het oppervlaktewater. Zodoende kan het waterschap gestalte geven aan integraal waterbeheer: een taak die haar in het provinciale waterhuishoudingsplan 'Samen slim met water' is toebedeeld. Het waterschap krijgt haar geld goeddeels uit eigen belastingheffingen. Rijksbijdragen, zoals die voor het beheer van de dijken en duinen, vormen een andere inkomstenbron.

Taak van de provincie

De provincie - het college van Gedeputeerde Staten - houdt wettelijk toezicht op het waterschap. Dat houdt onder meer in dat met name genoemde besluiten, zoals de begroting en de rekening, ter kennisneming aan de provincie moeten worden aangeboden.

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.

Websites
Documenten